Algemene verkoopsvoorwaarden

                      De facturen zijn binnen de 30 dagen betaalbaar te Etikhove. In geval van niet-tijdige betaling der facturen zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling zal een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand.

                      Indien de facturen niet op de vervaldatum betaald zijn, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoediging verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 €. Bovendien zullen wij de uitvoering van alle andere opdrachten schorsen totdat de vervallen schuld volledig is vereffend.

                      De transport kosten worden franco doorgerekend op de factuur.

                      De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de volledige koopprijs niet is betaald.

                      Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het kanton en arrondissement Oudenaarde bevoegd.